Cho thu my mc ở tại h h - Việt bế v thiết bị cho đến my tnh, my qut, my photocopy, h lan. Xin vui chi Moi Tiết lin di HE: 024.3703.1068 HOAc 0913.035179